Кожа естественно.

Кожа является природным ресурсом, возобновляемые источники. Это самый старый материал, известный человеку, и он приютил наши предки.

Кожа состоит из двух использованных источников; скота и обильное управление видами контроля дикой природы.

На фермах разводят домашних животных в соответствии со строгими правилами, чтобы сохранить существующий максимальное благополучие животных. Животных разводят в этих хозяйствах кролика, норки, лисы и шиншиллы. Сельскохозяйственные животные питаются отходами и других отраслей сельского хозяйства, избегая, таким образом, негативно влияющие на окружающую среду. Другие животные, используемые, например, баранина, во все его вариантах и ​​источниках, как правило, приходят от крупного рогатого скота кожи и остатков материала, переработанная через меховую промышленность.

Производство кожаной одежды по-прежнему очень кустарное ремесло, часто передается из поколения в поколение. Это профессия, которая создает более миллиона квалифицированных рабочих мест по всему миру.

La pell és ÈTICA

Aquest tema és prioritari  per la Federació Internacional de pelleteria i tots els membres de la indústria pelletera internacional. Cada vegada avancem més sobre aquest tema i per aixó la industria pelletera és cada vegada més transparent. Actualment ja hi ha molts països que operen sota la política de granja oberta.

Per qualsevol dubte sobre les polítiques i les pràctiques de benestar animal es poden posar en contacte amb info@iftf.com.

La pell és SOSTENIBLE

La pell és una opció conscient per respecar el Medi ambient.

L’impacte ambiental de la pell natural, si el comparem amb la pell artificial, és molt més petit. Un estudi fet per a la DSS Management Consultans Inc així ho demostra.

El terme pell ecologica, per referir-se a la pell artificial és del tot equivocat. La pell ecològica  és la natural.

La pell natural és biodegradable, contrariament a l’ artificial que no deixa de ser plàstic.

Les peces de pell són uniques i duren molt temps. Sovint passen de mares a filles. Les peces de pell es poden reutilitzar, reciclar. Es modernitzen, es tranformen.

La pell és BONICA

Actualment la pell llueix amb una llum diferent.

Les noves tecniques per tractar la pell permeten dissenys innovadors que la barregen amb tot tipus de materials, llanes, cuirs, sedes…Les possibilitats són inmenses .

Cal tenir en compte que els dissenys amb pell no són només per les dones, els homes han entrat amb força dins d’aquest món.

La pell està lluny d’estar passada de moda. És contemporània, està a l’avanguarda de la moda i s’està utilitzant més que mai. La majoria de dissenyadors que presenten col.leccions en les pasarel.les de moda internacional estan utilitzant  pell.